"Reforma" vysokého školství ve stylu rekatolizace

čtvrtek 30. červen 2011 00:42

29. června 2011 se z iniciativy nedávno jmenovaného náměstka pro vysoké školy MŠMT Ivana Wilhelma uskutečnila konference ´Právní rámec reformy vysokých škol´. Na dosavadní české poměry nevídaný počin: Ministerstvo vyzvalo odbornou veřejnost k otevřené diskuzi! Bohužel až ve chvíli, kdy je příprava zásadního dokumentu věcného záměru v natolik pokročilém stádiu, že není zřejmé, zda se nediskutuje spíše ex post. Přesto jde o - doufejme, že nikoliv ojedinělý - signál vůle k dialogu o důležitých koncepčních otázkách. Kéž by to byl skutečný krok k nanejvýš žádoucí otevřenosti a transparentnosti!

Předmětem debaty reprezentantů akademické obce byly zejména sporné body připravovaného věcného záměru vysokoškolského zákona, které byly diskutovány během úvodní plenární diskuze a navazujících tématických kulatých stolů. Přes velmi pestrou skladbu osazenstva bylo ve většině zásadních otázek dosaženo konsenzu. Tato shoda mj. dokládá, že "reforma" je akademickému prostředí vnucována proti jeho vůli a bez zřetele k nejpalčivějším problémům a skutečným potřebám. Namísto toho jsou prosazovány nesourodé a neopodstatněné zásahy sledující zcela jiné cíle než zkvalitnění vzdělávacího systému a optimalizaci situace českých vysokých škol. Celá věc je postavená na hlavu, neboť východiskem "reformy" a jednotlivých dílčích kroků není analyticky podložené "Proč" a z něho odvozené "Jak", nýbrž jakési oktrojované "Co". Dosavadní neveřejná příprava, zásadní nedostatky výchozího analytického materiálu, ignorování skutečných potřeb a konečně i výhrad vysokoškolských reprezentací činí celou záležitost nedůvěryhodnou a absurdní.

V podobě věcného záměru se nám tak možná zrodí sourozenec ´kafemlejnku´ schopný napáchat opravdovou paseku. Ještě je čas si rizika kontraproduktivního zásahu uvědomit a dané možnosti využít ke skutečně optimalizujícím systémovým opatřením. K tomu je ale nutné názorům odborné veřejnosti naslouchat, nikoliv je programově ignorovat a zásadní změny prosazovat navzdory většinovému mínění i zdravému rozumu. Bylo by také žádoucí reflektovat zdejší i zahraniční přehmaty: Plnou oprávněnost kritiky ´kafemlejnku´ nedávno stvrdila druhá průběžná zpráva mezinárodního auditu českého výzkumu, vývoje a inovací prováděného konsorciem Technopolis. Aktuální bezprecedentní protest oxfordské univerzity pak staví do uvozovek snahu počesku slepě ´švejkovat´ anglický systém.

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Předmětem mého zájmu jsou kromě problematiky vědní politiky témata z oblasti umění a památkové péče .

Historik umění, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V letech 2008 - 2010 pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžiště odborného zájmu: barokní architektura a sochařství; české sochařství přelomu 19. a 20. století.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora