Kopicová + Matějů = Konec české vědy a vzdělanosti?

čtvrtek 21. červen 2012 13:34

V uplynulých týdnech došlo k několika skutečnostem, které jednak dokládají sveřepost hlavních "reformátorů" české vzdělanosti, dále pak garantují kontinuitu stávajících zhoubných trendů na další léta.

V rozporu se zákonem? Tož změníme zákon!

Vloni jmenoval premiér Petr Nečas "nové" členy Rady vlády pro vývoj, výzkum a inovace (RVVI). V případě tří "nově jmenovaných" (Miroslava Kopicová, Petr Fiala, Zbyněk Frolík) došlo ke střetu s platným zákonem 130/2002, který neumožňoval zvolení člena RVVI do třetího funkčního období za sebou. Četnou mediální i soukromou kritiku tohoto kroku premiér Nečas ignoroval, nicméně během jara tohoto roku došlo v tichosti k přípravě změny zákona, z něhož má být mj. sporná klauzule odstraněna. Co vše nelze v této zemi učinit, aby "přatelé" nevypadli ze hry ... !

 

Zlaté prasátko vědy a výzkumu

Ostudná situace (ne)řízení české vědy a výzkumu a absence jakékoliv dlouhodobější koncepce v této oblasti byla mj. stvrzena závěry důkladného mezinárodního auditu zdejšího výzkumu, vývoje a inovací (VVI) ukončeného vloni konsorciem Technopolis. Klíčovým problémem je tu orgán, který by měl českou vědní politiku koordinovat - výše zmiňovaná RVVI. Po koncepční a procedurální stránce je tento orgán v podstatě disfunkční. A zejména to není orgán "nezávislý", jenž by jasnou prioritu spatřoval v optimalizaci podmínek rozvoje české vědy a výzkumu. Zástupci jednotlivých sektorů (vysoké školy, firemní výzkum, Akademie věd) zde totiž v poslední době především bojují o peníze, resp. o (pře)nastavování parametrů pro "porcování" věřejných financí směřovaných do oblasti VVI (zhruba 26 mld. kč). Pozoruhodnou je rovněž míra závislosti RVVI na jejím Sekretariátu (= příslušném odboru Úřadu vlády); RVVI je de facto svým Sekretariátem ovládána.

 

Navěky s jakešovským kafemlejnkem?

RVVI rozhodla o zachování stávající Metodiky hodnocení výsledků VVI (v posledních letech kritizovaný "kafemlejnek"). Tato metodika nezohledňuje kvalitu výstupů ani specifičnost jednotlivých oborů, pouze sčítá formálně správně vyplněná políčka nekonečných tabulek. Vykazování co nejvyššího množství nejrůznějších pseudovýsledků jak v oblasti vědy a výzkumu, tak ve vysokoškolské sféře rozhodně není přímo úměrné jejich kvalitě. A vykazuje se o stošest. Není třeba dodávat, že nejúspěšnější vykazovači nemusejí vždy být nejúspěšnějšími odborníky. Řada ze zúčastněných má totiž tento přístup (Petr Matějů ho označil jako "švejkování") pod kůží ještě z doby před rokem 1989. A kdo "vykazovat" odmítá, podřízne si větev sám pod sebou. Tak tomu bez pochyby je a díky petrifikaci kafemlejnku bude i nadále. Takže: Kupředu ke světlým zítřkům!

 

Je snad někdo proti ?!

Maximálně trapným byl způsob recentní "volby" vedení Grantové agentury ČR na další pětileté období. Grantová agentura ČR má v prostředí českého základního výzkumu dominantní postavení. Značná část vědecké komunity je na ní zcela závislá, zejména při stávajícím tlaku na posilování tzv. účelového financování výzkumu (tedy z grantů) oproti institucionálnímu. Mimochodem, v ČR se tento poměr (účelové : institucionální financování) blíží 60 : 40, což je - dle Technopolisu - pro konkurenceschopnost české vědy riskantní skutečnost; standardním bývá poměr opačný. Další problém je podfinancování GA ČR v posledních letech, které vede k nízké úspěšnosti podávaných projektů. Opět: V evropském srovnání je zdejší poměr (ne)úspěšnosti "nezdravý", tj. dostatečně nepodporujeme kvalitní vědecké záměry.

Zpět k "volbě" vedení GA ČR: RVVI (v jejímž čele jsou pod premiérem výše jmenovaní: Miroslava Kopicová, Petr Fiala, a dále Karel Aim) rozhodla, že se bude volit ´en bloc´ a že jedinými kandidáty (!) bude stávající předsednictvo! Kromě "nestandardnosti" tohoto kroku je zarážející i troufalost současného vedení GA ČR. Je totiž dlouhodobě kritizováno za zásadní nedostatky v komunikaci s žadateli a odbornou veřejností a zejména za neustálé problémy s technickým zajištěním online aplikací. Ty vyvrcholily letošním kolapsem a "pohřbením" již podaných přihlášek i s jejich obsahem. Takovýto lapsus by v civilizované zemi vedl k okamžitému odvolání předsedy Grantové agentury. Nikoliv však v České republice!

 

Biologický otec vysokoškolské reformy

Velmi pravděpodobně to byl předseda GA ČR Petr Matějů, kdo si vymohl ono totalitární oktrojování jediné kandidátky en bloc. Jak je možné, že uspěl? Jednoduchá odpověď. Matějů není v "řízení" vědy žádný nováček. Právě on byl mj. autorem všobecně kritizované a nyní Petrem Fialou odmítané vysokoškolské reformy. Ta bývá dnes novináři paradoxně označována jako "dobešovská", ovšem ještě pro Mirka Topolánka ji vypracoval Petr Matějů s kolektivem. Na Matějů rovněž spoléhala v řadě otázek i dvojnásobná exministryně školství a trojnásobná (viz úvodní odstavec) místopředsedkyně RVVI Miroslava Kopicová. Není důvod si myslet, že je tomu dnes jinak. Skandální průběh volby vedení GA ČR to dokládá. Kopicová hájí v RVVI především zájmy průmyslu. Spolu s Matějů pak dlouhodobě podporovala extrémní nárůst počtu vysokých škol. A jednoho dne se probudila a "podivila se", že jich tu máme nějak moc, až příliš na tak malou zemi ... Oba zmiňované pak zjevně pojí i nepřátelský postoj vůči Akademii věd ČR.

 

Likvidace Akademie věd?

Vláda premiéra Nečase deklarovala jako svou prioritu podporu vědy a výzkumu, a to v zájmu posilování konkurenceschopnosti ČR. S tím ostře kontrastuje fakt, že je již čtvrtým rokem významně krácen rozpočet přední výzkumné instituci, Akademii věd ČR (AV). Jak tomu rozumět? Jednak tak, že rozhodující činitelé (včetně prezidenta Klause) nemají AV rádi. Z nejrůznějších důvodů. Rozhodující je však zřejmý úmysl přesměrovat finance někam jinam. Můžeme tomu třeba říkat snaha o "liberalizaci výzkumu", tedy úsilí podpořit nejrůznější výzkumné projekty nejrůznějších výzkumných (i pseudovýzkumných) subjektů. To je pochopitelně možné. Zároveň je však tato idea trochu podezřelá. Zaprvé: Osud financí svěřených na výzkum realizovaný v privátním sektoru je téměř nezjistitelný. Dále je ze srovnání stávajících výsledků zjevná nízká efektivita až ztrátovost takto vynakládaných peněz. Pokud  tedy jde o konkurenceschopnost a posilování kvality, je nesmyslné podvazovat či likvidovat špičkovou vědeckou instituci a s omezeným množstvím financí v době krize hazardovat, nota bene pod diktátem ideologických hesel liberalizace. Obdobně krátkozrace byla v privatizačním období zničena síť výzkumných ústavů, z nichž nám dnes mnohé citelně scházejí a jejich absence z ČR činí montovnu zahraničních firem. Byl to koncepčně naprosto chybný krok. Audit Technopolisu stvrdil kvalitu odborného potenciálu AV. Ta je - jako další veřejné výzkumné instituce - povinna vykazovat vynaložené finanční prostředky. Její pracoviště i projekty pak podstupují pravidelné evaluace založené na hodnocení kvalitativních parametrů formou peer review. Je legitimní požadovat vyšší efektivitu AV, je přitom ale nezbytné takový efekt promyšleně stimulovat, nikoliv předpokládat, že k němu dojde restriktivními zásahy. Do úvah o možné politické nepohodlnosti nezávislého akademického prostředí se raději nebudu pouštět...

 

Švejkování nebo Divoký západ?

Technopolis konstatoval několik zásadních problémů českého VVI, mj. naprostou nedůvěru aktérů oblastí VVI vůči politickým reprezentacím (viz vrchní odstavce) a jejich nedostatečnou vzájemnou kooperaci. Ta logicky vyplývá z "nastavení" systému, kdy všichni bojují proti všem a každý chce "urvat" pro sebe co nejvíce bodů do kafemlejnku. Když budete spolupracovat, budete se muset o body rozdělit ...  Na několika odborných fórech bylo všobecně konstatováno, že toto je neuralgický bod zdejšího VVI. Není třeba uměle zvyšovat počet aktérů (výzkumných institucí, vysokých škol) a tím ještě více přetěžovat systém. Je nezbytné nastavit podmínky a kritéria pro jejich přirozenou spolupráci a podpořit součinnost s privátním výzkumným sektorem.

 

Společný jmenovatel: Od deseti k pěti

Veškerý vývoj posledních let - přes zprofanovaná hesla optimalizací a reformních kroků - vedl k vymýcení jasných kvalitativních kritérií a v důsledku jejich rozvolnění k masivnímu nárůstu počtu (pseudo)vědeckých organizací a podivných projektů. Evidentní posun ke kvantitativním parametrům zdeformoval zdejší výzkumné prostředí; stejný efekt vyvolala kvantitativní kritéria na vysokých školách. Šokující je, že se zodpovědní "reformátoři", kteří kroky vedoucí k současnému stavu prosazovali, nyní podivují: Jak je možné, že má tak malá země tolik vysokých škol resp. tolik výzkumných organizací? V daném kontextu je pak srozumitelné jimi navrhované řešení: Rušit či redukovat především ty kvalitní ...

Další časovanou bombu nám zdejší (ne)zodpovědní koordinátoři vědní politiky právě kladou v podobě do značné míry živelně zakládaných nových výzkumných center z dotací EU. Nelze pochopit, že se - přes četné výhrady odborné veřejnosti - nikdo vážně nezabývá otázkou jejich udržitelnosti resp. budoucího financování. Tedy, ono to pochopit vlastně lze: Buď jim je to zcela lhostejné, nebo v tichosti předpokládají, že si nově zřízená centra vyžádají redukci stávajícíh věřejných výzkumných institucí. V případě druhé eventuality bych se ovšem přimlouval za koncepčnější zvažování struktur nově zakládaných center. Nyní to zjevně nikdo příliš neřeší, neboť "z cizího krev neteče" (z drtivé většiny jde o evropské peníze) a volební období je pouze čtyřleté ...

Dokud nebude mít Česká republika kvalitně formulovanou a řízenou vědní politiku, nelze se dočkat zlepšení. Současný stav, kdy o vliv na RVVI dlouhodobě skrytě bojují Ministerstvo školství a Ministerstvo průmyslu a obchodu - přirozeně lhostejná k osudům třetích subjektů (Akademie věd ČR), je nejen tristní, ale pro vzdělanost a konkurenceschopnost ČR výhledově nanejvýš nebezpečný. Proč tedy není vůle ke změně?  Komu daný chaos - ať už v podobě "švejkovacího tyjátru" nebo "Divokého západu" - vyhovuje?

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Martin Krummholz

Předmětem mého zájmu jsou kromě problematiky vědní politiky témata z oblasti umění a památkové péče .

Historik umění, působící v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V letech 2008 - 2010 pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžiště odborného zájmu: barokní architektura a sochařství; české sochařství přelomu 19. a 20. století.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora